Algemene voorwaarden

Welkom tekst

 
Algemene verkoopsvoorwaarden
 
 
 
 
 
ALGEMEEN
 
ARTIKEL 1:  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gemaakt voor Kantoff NV, alsook op alle afgesloten verkopen tussen Kantoff NV en haar klant. Alle clausules en verkoopsvoorwaarden voor de klant die zouden afwijken van deze voorwaarden, zullen slechts geldig zijn indien Kantoff NV hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd heeft. Kantoff NV heeft het recht in haar offertes bijzondere verkoopvoorwaarden te vermelden. Deze bijzondere verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden waarop ze betrekking hebben.
 
AANBIEDINGEN/PRIJZEN
 
ARTIKEL 2  Alle aanbiedingen van Kantoff NV zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in haar offerte.
ARTIKEL 3: Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, prijslijsten en catalogi alsmede schetsen in offertes zijn indicatief   en niet bepalend voor de uitvoering van de producten, onder meer waar het de hoofdstructuur, kleurnuances en productaanpassingen betreft.
ARTIKEL 4: De in offertes vermelde leveringstermijnen worden zo accuraat mogelijk gegeven. Overschrijding van de opgegeven levertermijn geeft de afnemer niet het recht het order te annuleren of schadevergoeding van Kantoff NV te vorderen.
ARTIKEL 5: De vermelde prijzen in de publicatie zijn exclusief BTW 21% en geldig tot 31/03/2020
 Levering en montage  zijn inbegrepen voor orders vanaf 1.500   onder de 1.500 volgens offerte.
 
BESTELLINGEN
 
ARTIKEL 6: Elke bestelling betekend aanvaarding door de klant van onze algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.
ARTIKEL 7:  Iedere wijziging aan een bestelling is aan onze schriftelijke toestemming onderworpen.
ARTIKEL 8: Bij annulering van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schade vergoeding verschuldigd van 50 procent van de bestelling of het contract.
 
LEVERING
ARTIKEL 9:  De afnemer is verplicht afleveringen van het artikel te accepteren in de periode welke is aangegeven in de offerte of bestelling. Indien de afnemer de levering later wenst te
ontvangen, wordt hem een vergoeding voor de opslagkosten in rekening gebracht gelijk aan 1% van de factuurwaarde van het artikel voor iedere maand of gedeelte daarvan dat het artikel bij Kantoff  opgeslagen  blijft.
BETALING
ARTIKEL 10: De factuur dient betaald te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, tenzij een langere termijn werd toegestaan.
In dit geval dient de factuur betaald te worden voor de op factuur vermelde vervaldatum.  Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan de gerechtelijke interestvoet vermeerderd met 3 procent alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 procent op het factuurbedrag (met minimum van 25) als schadebeding.
ARTIKEL 11: Kantoff NV heeft het recht om – al dan niet gedeeltelijke – vooruitbetaling te verlangen, alsook om haar leveringsverplichting op te schorten zolang de afnemer niet aan een desbetreffend verzoek heeft voldaan, of eerdere facturen onbetaald heeft gelaten.
 
KLACHTEN
ARTIKEL 12: Klachten met betrekking tot leveringen (afgeleverde hoeveelheid en zichtbare gebreken) dienen terstond op de bijhorende documenten te worden vermeld en schriftelijk ter kennis van Kantoff NV te worden gebracht.
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD.
 
ARTIKEL 13: Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van Kantoff NV.
 
GESCHILLEN
ARTIKEL 14: In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.
 
 

 

U vindt ons ook terug op:

U vindt ons ook terug op: